Γενικοί όροι χρήσης

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας διέπεται από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις,τους οποίους ο επισκέπτης- χρήστης, καλείται να διαβάσει προσεκτικά. Οι όροι και προϋποθέσεις που παρατίθενται στην παρούσα ιστοσελίδα καθώς και οποιαδήποτε ελληνική,ευρωπαϊκή ή διεθνής νομοθεσία η οποία σχετίζεται με το Διαδίκτυο ή τον παγκόσμιο ιστό εν γένει, δεσμεύουν τους επισκέπτες - χρήστες της ιστοσελίδας. Το 4 Εποχές Ελλάδα μπορεί ανά πάσα στιγμή να αναθεωρήσει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις ή να θεσπίσει ειδικότερους όρους χρήσης οι οποίοι υπερισχύουν των γενικότερων κατά την κρίση του,πάντα με ενημέρωση της παρούσας ιστοσελίδας στο αντίστοιχο σημείο. Η χρήση της ιστοσελίδας,σημαίνει ότι ο επισκέπτης-χρήστης,συμφωνεί και αποδέχεται τους παρακάτω όρους. Σε περίπτωση διαφωνίας του, καλείται να μην κάνει χρήση της παρούσας ιστοσελίδας.
Το περιεχόμενο του 4 Εποχές Ελλάδα,περιλαμβάνει πληροφορίες,εικόνες και περιγραφές για ταξιδιωτικούς προορισμούς,αλλά και άλλες χρήσιμες πληροφορίες για τις μετακινήσεις ή/και την εξυπηρέτηση στον τόπο επιλογής διακοπών του επισκέπτη-χρήστη της ιστοσελίδας.Επιπλέον,φροντίζει στο μέγιστο δυνατό τη σωστή και έγκυρη προβολή των συνεργατών και πελατών-χρηστών της ιστοσελίδας.Το 4 Εποχές Ελλάδα,
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλίσει ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας θα περιλαμβάνει πλήρεις, σαφείς, έγκυρες, κατατοπιστικές, αληθείς και μη παραπλανητικές πληροφορίες.Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας,συλλέγεται,ελέγχεται όσο αυτό είναι εφικτό και διανέμεται στους χρήστες του διαδικτύου, ''ως έχει''. Λόγω του μεγάλου όγκου των πληροφοριών,δε δύναται να εγγυηθεί πλήρως για την εγκυρότητα και την πληρότητά τους,όπως και για ενδεχόμενα λάθη ή παραλείψεις που μπορεί να υπάρξουν. Κατά συνέπεια,οι επισκέπτες-χρήστες του 4 Εποχές Ελλάδα,αποδέχονται την πιθανότητα αδυναμίας ελέγχου εκ μέρους μας, του συνόλου του περιεχομένου της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της και αναλαμβάνουν την ευθύνη της διασταύρωσης των πληροφοριών που παρέχονται στην ιστοσελίδα.Σε καμία περίπτωση,το περιεχόμενο του 4 Εποχές Ελλάδα, δεν έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα,ούτε αποτελεί άμεση ή έμμεση προτροπή για τη χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας,της οποίας ο επισκέπτης-χρήστης κάνει χρήση με καθαρά δική του πρωτοβουλία. Επιπλέον,το 4 Εποχές Ελλάδα δεν παρέχει εγγύηση ότι η κακή χρήση των πληροφοριών ή στοιχείων που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας από χρήστες / επισκέπτες δεν θα προσβάλλει δικαιώματα τρίτων.
Η εγκυρότητα των πληροφοριών και υπηρεσιών που παρέχονται από τρίτους φορείς (συνεργαζόμενες εταιρίες-ιδιοκτήτες επιχειρήσεων),δεν ανήκουν στην ευθύνη του 4 Εποχές Ελλάδα. 

Οι χρήστες υποχρεούνται να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας, κατά τρόπο σύμφωνο με τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά, καθώς και από πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού. 
Εφόσον μέσω της παρούσας ιστοσελίδας ή άλλων ιστοσελίδων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης που σχετίζονται άμεσα με αυτήν,είναι δυνατή η διενέργεια συνομιλιών στο ευρύτερο Διαδίκτυο, αυτή θα πρέπει να γίνεται με βάση τους όρους που υπαγορεύει ο Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET («NETIQUETTE»).
Απαγορεύεται ρητά στους χρήστες η αποστολή/ διακίνηση μέσω της Ιστοσελίδας υλικού το οποίο θα μπορούσε να θεωρηθεί παράνομο, απειλητικό, βλαβερό, συκοφαντικό, υβριστικό, δυσφημιστικό, προσβλητικό, πορνογραφικό, ή άσεμνο,να εκφράσει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις. ή οποιουδήποτε υλικού θα μπορούσε να αποτελέσει παράνομη ή αξιόποινη συμπεριφορά. 
Απαγορεύεται ρητά στους επισκέπτες-χρήστες να παρεμποδίσουν ή να βλάψουν με παράνομο τρόπο τη λειτουργία των υπηρεσιών της ιστοσελίδας,να προβούν σε δυσφήμησή της,χρησιμοποιώντας αθέμιτα μέσα ή να την εμπλέξουν σε οποιαδήποτε δικαστική διαμάχη,στην οποία θα κληθεί να καταβάλλει αποζημίωση προς τρίτους εξαιτίας της παράβασης των παρόντων όρων από τον χρήστη.Σε αυτήν την περίπτωση,ο χρήστης υποχρεούται να αποζημιώσει την Εταιρία για την όποια θετική ή αποθετική της ζημία. 
Στην περίπτωση που ο χρήστης των υπηρεσιών του 4 Εποχές Ελλάδα,υποστεί άμεσες ή έμμεσες ζημίες ή προκύψουν έξοδα τα οποία σχετίζονται με την αδυναμία σωστής χρήσης ή αδυναμία εκτέλεσης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας,καθώς και από δικό του λάθος ή παράλειψη,η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά στον χρήστη και σε καμία περίπτωση στο 4 Εποχές Ελλάδα.
Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση των υπηρεσιών της παρούσας ιστοσελίδας από ανήλικους χρήστες.Σε περίπτωση που συμβεί αυτό με δήλωση ψευδών στοιχείων,την αποκλειστική ευθύνη φέρουν οι γονείς/κηδεμόνες των ανήλικων χρηστών και όχι το 4 Εποχές Ελλάδα.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των επισκεπτών-χρηστών της ιστοσελίδας με τους παρόντες όρους χρήσης και το ισχύον δίκαιο,το 4 Εποχές Ελλάδα, επιφυλάσσεται του δικαιώματός του, να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια όπως σε απαγόρευση της πρόσβασής τους σε όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω της παρούσας ιστοσελίδας,όπως και την απαγόρευση της πρόσβασης σε άλλες ιστοσελίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετίζονται άμεσα με αυτήν. 

Ειδικότεροι όροι για  τις καταχωρημένες επιχειρήσεις

Θεωρείται δεδομένο ότι ο ιδιοκτήτης/υπεύθυνος της επιχείρησης,που διαβάζει τους παρακάτω όρους χρήσης,έχει διαβάσει,κατανοήσει και αποδεχθεί,τους Γενικούς Όρους Χρήσης που έχουν προηγηθεί.
Η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να δηλώνει τα αληθινά, πλήρη και ισχύοντα προσωπικά της στοιχεία.
Σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία της καταχωρημένης επιχείρησης,αυτή οφείλει να ενημερώνει άμεσα το 4 Εποχές Ελλάδα με τους τρόπους επικοινωνίας που αυτό έχει παραχωρήσει στην επιχείρηση,για να συνεχίσει η απρόσκοπτη παροχή της υπηρεσίας.
Τα στοιχεία αυτά θα δίνονται με τον τρόπο που ζητούνται,για την εκάστοτε υπηρεσία του fourseasonsgreece.gr,που η επιχείρηση επιθυμεί να κάνει χρήση.
Το 4 Εποχές Ελλάδα,δεν κοινοποιεί τα στοιχεία της καταχωρημένης επιχείρησης σε τρίτους,δεν τα μεταπωλεί,ούτε τα χρησιμοποιεί για άλλους λόγους/σκοπούς,παρά μόνο για την σωστή παροχή των υπηρεσιών του σε αυτήν.
Το 4 Εποχές Ελλάδα,διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει την εγκυρότητα των στοιχείων της καταχωρημένης επιχείρησης για την ορθή και έγκυρη παροχή των υπηρεσιών του τόσο σε αυτήν όσο και στους επισκέπτες-χρήστες του.
Σε περίπτωση που μία καταχωρημένη επιχείρηση δηλώσει/χρησιμοποιεί ψευδή στοιχεία,το 4 Εποχές Ελλάδα ,δικαιούται να διακόψει προσωρινά ή μόνιμα την παροχή των υπηρεσιών του προς αυτήν.
Επιπλέον,το 4 Εποχές Ελλάδα,δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή άλλες ιστοσελίδες,ή οι εξυπηρετητές(servers),μέσω των οποίων αυτές τίθενται στη διάθεση των χρηστών,δεν περιέχουν ''ιούς''ή άλλου είδους κακόβουλο λογισμικό,όπως επίσης δεν εγγυάται και για τα αποτελέσματα της χρήσης των άλλων ιστοσελίδων που συνεργάζονται με αυτό.Σε περίπτωση επιζήμιων βλαβών ή διορθώσεων,το κόστος το αναλαμβάνει ο επισκέπτης-χρήστης,ο οποίος είναι υπεύθυνος για την προστασία του υπολογιστή του από κακόβουλα λογισμικά και όχι το 4 Εποχές Ελλάδα.
Η επιχείρηση που κάνει χρήση πιστωτικής κάρτας για την εξόφληση των υπηρεσιών του 4 Εποχές Ελλάδα,χρεώνεται μία και μόνο φορά για τη συγκεκριμένη συναλλαγή και η ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για τους όρους χρήσης προσωπικών δεδομένων των χρηματοπιστωτικών οργανισμών.
Στην περίπτωση που το 4 Εποχές Ελλάδα εμπλακεί σε δικαστική διαμάχη ή/και κληθεί να καταβάλλει αποζημίωση προς τρίτους φορείς εξαιτίας περιεχομένου που η καταχωρημένη επιχείρηση έχει αναρτήσει,δημοσιεύσει ή μεταφέρει μέσω των υπηρεσιών της παρούσας ιστοσελίδας,καλείται να αποζημιώσει το 4 Εποχές Ελλάδα.
Η επιχείρηση που για οποιονδήποτε λόγο,αποφασίσει να ακυρώσει τη συναλλαγή του,θα πρέπει να πραγματοποιήσει την ακύρωση εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της συναλλαγής,επικοινωνώντας με τους υπεύθυνους του 4 Εποχές Ελλάδα στο 211-2130571 9πμ - 2μμ κ' 6 μμ - 9μμ καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή.
Η χρήση της υπηρεσίας συνεπάγεται αυτόματη αποδοχή των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων,οι οποίοι διέπουν την παρούσα ιστοσελίδα και τη σχέση της με τον κάθε χρήστη.

Πολιτική Απορρήτου

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη-χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του 4 Εποχές Ελλάδα υπόκειται στους παρακάτω όρους της σύμβασης προστασίας προσωπικών δεδομένων και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας,καθώς και του ευρωπαϊκού δικαίου.
Η παρούσα, καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει το 4 Εποχές Ελλάδα, όταν ο επισκέπτης χρήστης επισκέπτεται, εγγράφεται ή/και χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες και τα διαφημιστικά του προγράμματα.
To 4 Εποχές Ελλάδα, δεσμεύεται να μη προβεί σε δημοσίευση, κοινοποίηση προς τρίτους,πώληση,εκμίσθωση ή χρησιμοποίηση με καταχρηστικό τρόπο των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών-χρηστών και διαφημιζόμενων χρηστών του εκτός εάν έχουν την ρητή τους συγκατάθεση.
Σε καμία περίπτωση δεν κοινοποιούνται στοιχεία επικοινωνίας και άλλα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, σε τρίτα μέρη που διαφημίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα.
Για την διευκόλυνση και εξυπηρέτηση των επισκεπτών-χρηστών του το fourseasonsgreece.gr παραπέμπει μέσω «συνδέσμων», hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες,οι παροχείς των οποίων, έχουν την πλήρη αστική και ποινική ευθύνη για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του περιεχομένου τους.
Ειδικές περιπτώσεις χρησιμοποίησης των προσωπικών δεδομένων των χρηστών:
Πληροφορίες σχετικές με τους χρήστες καθίστανται διαθέσιμες σε άλλες εταιρείες, εφαρμογές,φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αποκλειστικά υπό τις περιστάσεις που αναφέρονται παρακάτω: 
1) Μπορεί να κοινοποιούνται προς τρίτα μέρη συγκεντρωτικές και μόνο πληροφορίες οι οποίες δεν ταυτοποιούν άμεσα τους χρήστες,ούτε γίνονται γνωστά τα προσωπικά τους στοιχεία,για να διευκολυνθεί η ανάπτυξη και βελτίωση του περιεχόμενου, των υπηρεσιών και των διαφημίσεων της ιστοσελίδας. 
2) Στην περίπτωση που η γνωστοποίηση των στοιχείων των επισκεπτών-χρηστών προς τρίτους-συνεργάτες της ιστοσελίδας,θεωρείται αναγκαία,προκειμένου να υλοποιηθούν τα αιτήματα των χρηστών για την παροχή των υπηρεσιών που έχουν ζητήσει οι ίδιοι.
3) Αποκλειστικά και μόνο,σε περίπτωση που η γνωστοποίηση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών επιβάλλεται από διάταξη Νόμου και μόνο προς στις αρμόδιες Αρχές.
Τα στοιχεία που ζητούνται ανάλογα μα τη φύση της εκάστοτε υπηρεσίας είναι τα εξής:
e-mail/newsletter : για την επικοινωνία,την πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση και συγκεκριμένες υπηρεσίες του fourseasonsgreece.gr,ζητούνται τα εξής στοιχεία: όνομα, επίθετο, οδός, αριθμός, πόλη, Τ.Κ., τηλέφωνο, επάγγελμα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
Διαφημιστικά προγράμματα: για την εγγραφή του χρήστη στα διαφημιστικά προγράμματα του 4 Εποχές Ελλάδα,ζητούνται τα εξής στοιχεία: όνομα, επίθετο, οδός, αριθμός, πόλη, Τ.Κ., τηλέφωνο, επάγγελμα, e-mail, διακριτικό τίτλο, επωνυμία, ΔΟΥ. Τα στοιχεία αυτά,χρησιμοποιούνται από το 4 Εποχές Ελλάδα,για την καλύτερη ενημέρωση των πελατών-χρηστών,με περιεχόμενα που αρμόζουν στις απαιτήσεις τους,καθώς και για γνωστοποίηση νέων υπηρεσιών και προσφορών.
Διαφήμιση - χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου: ο χρήστης που ενδιαφέρεται να καταχωρήσει και να διαφημίσει την επιχείρησή του μέσω του 4 Εποχές Ελλάδα, πρέπει να συμπληρώσει τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο, επωνυμία επιχείρησης, διεύθυνση, fax, τηλέφωνο, e-mail, ιστοσελίδα, ΑΦΜ, ΔΟΥ, πόλη, χώρα, στοιχεία πιστωτικής κάρτας. 
Ο χρήστης οφείλει να ενημερώσει το fourseasonsgreece.gr,στην περίπτωση που αλλάξει κάποιο από τα προσωπικά του στοιχεία.
Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιθυμεί να λαμβάνει μηνύματα ενημερωτικού και οικονομικού χαρακτήρα μπορεί να το γνωστοποιήσει στο e-mail του 4 Εποχές Ελλάδα.
Ο κάθε χρήστης είναι υπεύθυνος για την προστασία και διασφάλιση των κωδικών πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα,όπως και για την προστασία του υπολογιστή του από κακόβουλα λογισμικά.
Το 4 Εποχές Ελλάδα, διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων,πάντα κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών και πελατών-χρηστών και μέσα στο υπάρχον νομικό πλαίσιο. Όποιος επισκέπτης-χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση, ή δεν εμπιστεύεται την παρούσα ιστοσελίδα,οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του 4 Εποχές Ελλάδα.